Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark
FORSKRIFT OM ORDEN OG ATFERD
Sauar Friskole
Vedtatt av skolestyret 17.08.08. Denne versjon erstatter tidligere reglement.
§ 1 FORMÅL  
Formålet med reglementet er å bidra til gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gjennom samarbeid, trivsel, respekt og medansvar fremme skolens verdier. 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
Reglementet gjelder for skolens elever. Reglementet gjelder på skolens område, på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden og ved ekskursjoner og andre aktiviteter i skolens regi. 
 
§ 3 RETTIGHETER  
Elevene har rett til tilpasset opplæring i samsvar med de bestemmelser som gjelder for grunnskolen.  
Elevene har rett til å få fortløpende tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres derfor ikke, og vil medføre refsingstiltak. Likeledes er bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler og tobakk på skolens områder forbudt. Våpen eller andre farlige gjenstander skal ikke tas med til skolen. 
 
Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Elevene på ungdomstrinnet har rett og plikt til å danne elevråd. På barnetrinnet kan det dannes elevråd dersom forholdene ligger til rette for det. 
Elever som på grunn av sykdom får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
 
§ 4 PLIKTER  
Elevene skal følge skolens reglement og instrukser. Elevene har plikt til å rette seg etter veiledning og instrukser fra skolens ansatte. Elevene plikter å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, herunder vise høflighet og medansvar. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere avtalt arbeid til rett tid. Elevene har plikt til å følge verneregler og bruke verneutstyr som kreves for faget.  
Utstyr og skolested skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8, også medføre erstatningsansvar. Skolens datamaskiner skal ikke brukes til å laste ned, lese eller spre materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være avslått i opplæringstiden. Rektor kan, etter samråd med lærerne, tillate ett eller flere klassetrinn å benytte slikt utstyr i visse områder og/eller perioder av skoletiden. Rusmidler eller bruk av tobakk er forbudt.

 
§ 5 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK  
Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt eller kommunikasjon under prøver og eksamener, er forbudt, og vil normalt føre til at elevens  ordenskarakter blir satt ned.  
 
§ 6 FRAVÆR 
Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, skal skolen ha melding om dette. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming. Klassestyrer skal registrere fravær. 
 
Alt fravær for elever føres på vitnemålet. Det føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. Ulovlig fravær som tilsvarer en måneds sammenhengende undervisningsdager, meldes kommunen. Organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. 
 
§ 7 PERMISJON 
Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer. Rektor, i samråd med klassestyrer og berørte faglærere, avgjør permisjonssøknader som gjelder en eller flere dager. Dersom det er forsvarleg, kan rektor etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Avslag kan påklages til skolestyret. 
 
Elever som hører til et trossamfunn utenfor adventistsamfunnet, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisning etter at permisjonstiden er ute. 
 
 
 
§ 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Ved brudd på reglementet, kan følgende reaksjoner benyttes: 
- anmerkninger og påtale fra lærer 
- elev og/eller lærer kontakter foresatte med info om situasjonen. Advarsel/melding til foresatte ved seks anmerkninger eller flere 
- gjensitting etter skoletid eller fremmøte før ordinær skoletid (parade) 
- ved gjentatte brudd, nedsatt termin- og/eller standpunktkarakterer i orden og atferd  
- ved skade på skolens eiendom vil det kunne kreves erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven
Elever på klassetrinnene 8-10 som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på klassetrinnene 1 - 7 kan visest bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort enkeltvedtak, skal andre hjelpe- eller refsingstiltak vurderes. Foresatte til elever på klassetrinnene 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.  
 
§ 9 SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Forvaltningslovens (FVL) regler om enkeltvedtak gjelder for beslutninger som er avgjørende for elevens rettigheter og plikter, herunder bl. a beslutning om bortvisning og om elevens psykososiale miljø.  
 
Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. FVL § 16. Enkeltvedtak skal være begrunnet. I tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage (FVL kap. VI) og om retten etter FVL § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. FVL § 42. 
 
§ 10 HENVENDELSE OM ENKELTVEDTAK 
Et enkeltvedtak er et vedtak fra skolen som gjelder en eller flere elevers retter og plikter, og dreier seg blant annet om det fysiske og/eller det psykososiale miljøet. (Vedtak som gjelder alle elever på hele skolen, for eksempel dette ordensreglementet, er ikke enkeltvedtak, men en forskrift.) Elev og/eller foresatte kan henvende seg til skolen om ønsket enkeltvedtak. En slik henvendelse må skje skriftlig/muntlig dersom det skal regnes som enkeltvedtak. Skolen svarer skriftlig på henvendelsen. Skolens beslutning i en slik sak/henvendelse kan klages inn til Fylkesmannen dersom man er uenig. Klagefrist er tre uker.