Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark

Informasjonshefte

Informasjonshefte.pdf

Sauar Friskole


Visdom, Vennskap, Verdi. Sauar Friskole ønsker deg velkommen til å delta i et rikt og stimulerende læringsmiljø, hvor du vil bli utfordret til å vokse både faglig, sosialt og åndelig.

Som elev ved vår skole vil du være del av et lite klassefellesskap, hvor du ville oppleve tette og nære bånd til både medelever og lærere. Vi får ofte tilbakemelding fra våre elever om at de ser på Sauar Friskole som sin utvidede familie. Mange av våre tidligere elever velger også å holde kontakten med skolen etter at de er ferdige her. Som i en familie vil du bli sett og oppmuntret i din utvikling. Som i en familie må du også forvente at det blir stilt krav til din oppførsel, både i forhold til deg selv og til dine omgivelser. Vi forventer at du gjør ditt beste ut i fra ditt nivå. Vi vil legge til rette for at du skal utvikle dine talenter mens du er elev ved vår skole. Sammen kan vi nå nye høyder.

Sauar Friskole er en kristen grunnskole som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen eies og drives av Sauherad Adventkirken. Vi har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å utdanne til tjeneste for Gud og medmennesker. Solidaritet og empati er viktige verdier hos oss. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at du som elev får være med og bidra til vår årlige innsamlingsaksjon. Vi bruker hvert skoleår en uke på å samle inn et stort beløp til prosjekter i utviklingsland. Hos oss er du med og gjør en forskjell for mennesker andre steder i verden.

Skolen vår ligger i Sauherad. Vi setter fokus på helse og livsglede. Uansett hvilket trinn du går på vil du være med og ha fysisk aktivitet hver dag. Mange av lærerne her trener på fritiden og vil oppmuntre deg til å være aktiv på ulike måter. Hos oss vil du også lære å lage vegetarisk mat. Vi ønsker at elevene våre skal være sunne og glade mennesker som får mest mulig ut av livet.SAUAR  FRISKOLE

Sauarberga 9, 3812 Akkerhaugen

Telefon: 35955500

E-post: post@sauarfriskole.no

Kontonr.for skolepenger: 30003033720

Skolens kontonr.: 26752081289

Helsesøster Telefon: 90082526


Privattelefon til de ansatte:


Rektor:

Wenche Landsverk

wenche.landsverk@sauarfriskole.no

Telefon: 94541025


Armi Landsverk

Klassekontakt 1-2 trinn

armi.landsverk@sauarfriskole.no

Telefon: 91702691


Magnhild Bredesen

Klassekontakt 3-4 trinn

magnhild.bredesen@sauarfriskole.no

Telefon: 95022665


Aleksander Landsverk

Klassekontakt mellomtrinnet

aleksander.landsverk@sauarfriskole.no

Telefon: 90110132


Stian Landsverk

Klassekontakt ungdomsskolen

stian.landsverk@sauarfriskole.no

Telefon: 96232583


Lærer (Spesialpedagog):

Rigmor Gaarder

rigmor.gaarder@sauarfriskole.no

Telefon: 40208487Sauherad Adventkirke:


http://sauherad.adventkirken.no


Pastor:             

Arne Pastor

arne.pastor@adventist.no

Telefon: 95499392


Forstander:

Ingar Haugen

ingar.haugen@gmail.com

Telefon: 99624239


Velkommen til
Sauar friskole

Adventkirkens grunnskole i Telemark


”Sann utdannelse betyr mer enn bare det å følge en bestemt studieplan. Den omfatter hele mennesket og hele det tidsrommet et menneske har mulighet til å gjennomleve. Det er den harmoniske utviklingen av de fysiske, mentale og åndelige evner. Den gjør eleven i stand til å tjene med glede i denne verden og til å nå en enda større lykke i den kommende verden.”

(E. G. White: Utdannelse, s. 13)


Dette tror Syvendedags-adventistene

” I begynnelsen skapte Gud…” Slik begynner Bibelen, og det er i disse ordene Syvendedags-adventistene alltid har funnet grunnlaget for sin teologi, sin tro, sitt verdisystem og sin livsstil. Det er en livsstil som har sine røtter i optimismen og håpet som ligger i disse ordene – et liv som blir levd i lyset av Guds nåde.


”Bibelfolket”

Adventistene tror at Bibelen er Guds ord. De tror på historiene i Det gamle testamentet og følger evangelienes lære. De er dypt interessert i bibelske profetier og tror at De 10 bud gir dem retningslinjer for hvordan livet bør leves. Men mest av alt tror adventistene at Bibelen er en dynamisk bok som er sendt av Gud og som inneholder den informasjonen vi trenger for å bli lik Gud. Et lys på livets vei.


”Mennesker som elsker Jesus”

En adventist er først og fremst en kristen. Syvendedags-adventistene tror på Jesus som sin frelser og tar imot hans rettferdighet som sin egen. De ber til ham som Guds sønn og for å få tilgivelse for sine synder. Det er Jesu liv og arbeid som danner mønsteret for hvordan adventistene lever sine liv. I Jesu gjerninger og historiene om ham finner adventistene et eksempel til etterfølgelse i personlig oppførsel så vel som hvordan vi forholder oss til andre.


”Mennesker som er opptatt av Guds plan”

Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Syvendedags-adventistene tror at denne guddommelige kjærligheten kommer til uttrykk hver eneste dag i måten Gud tar vare på sine barn. Fra skapelsesberetningen og helt fram til Jesu andre komme er Bibelens budskap klart og konsist: Gud elsker hver enkelt en av oss og har en spesiell plan for hvert eneste menneske. Gud har ikke etterlatt oss i mørket, men har vist oss veien til lyset – til Guds vidunderlige lys.


Guds plan gir hvert individ anledningen til å erfare Jesu Kristi frelsende nåde og helheten i det å være skapt i Guds bilde. Adventist kristne tror på en Gud som gjennom Jesus Kristus, gjenforener hele verden med seg selv.


Mennesker som har fått livene sine forandret ved nåde

Adventistene tror at Gud er opptatt av kvaliteten på menneskers liv og at alt – måten vi lever på, det vi spiser, hvordan vi snakker, tenker, behandler andre på og tar vare på verden rundt oss – er en del av Guds mønster og plan. Gjennom våre familier, våre barn, våre jobber, våre talenter, våre penger og vår tid bringer Gud nåde inn i våre liv. Derfor er alt dette viktig for Gud. Det er ingenting i våre liv som unnslipper hans oppmerksomhet og omsorg. Lyset av Guds nåde lyser opp hver krik og krok av våre liv.


Mennesker som ønsker å tilbringe tid med Gud

Syvendedags-adventistene tror at Gud har satt av en dag hver uke som et symbol på forholdet Gud har til menneskeheten og til verden. Den dagen som er blitt bekreftet gjennom hele Bibelen og Jesus Kristus selv, er sabbaten – den hjelper oss til å oppnå en dypere forståelse av Guds godhet og nåde. Når vi ber, er Gud der for oss. Når vi holder sabbaten hellig, er Gud der. Og når vi leser Guds ord og tenker på Guds velsignelser, er Gud der. Når vi er samlet som en menighet i Kristi navn, er Gud der. Når vi kjemper mot det onde, er Gud der. Når vi blir født, og når vi dør og gjennom hele livet, er Gud også der. Når verdens ende kommer, vil Gud være der for oss. Syvendedags-adventistene tror at Gud tilbringer tid sammen med menneskeheten på en personlig måte. Dette gjør Gud hver dag, hver uke i hver enkelt sitt liv – alltid.


Undervisningstidene


1. time: 8.25 – 9.25

2. time: 9.35  – 10.35

3. time: 11.10 – 12.05

4. time: 12.15 – 13.15

5. time: 13.25 – 14.20SKOLERUTE 2015 – 2016.


Måned Datoer Skoledager

August Planlegging: 13. og 14.august. Skolestart: Mandag 17.august. 11

September Hjelpeakjson i begynnelsen av mnd(obligatorisk)

Absolutt 9 i uke 39 22

Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5.oktober, t.o.m. fredag 9.oktober)

Leirskole for 7. trinn uke 43 17

November  20

Desember Siste skoledag før jul: Tirsdag 18.desember. 14

Januar Første skoledag etter nyttår: Mandag 4.januar

Basecamp for 8.trinn uke 2 20

Februar Vinterferie, uke 8 (f.o.m. mandag 22.februar, t.o.m. fredag 26.februar) 16

Mars Påskeferie f.o.m. mandag 21.mars, t.o.m. mandag 28.mars. 17

April  21

Mai Kr. Himmelfartsdag torsdag 5.mai

Fri fredag 6.mai

2.pinsedag mandag 16.mai

Offentlig fridag tirsdag 17.mai 18

Juni Siste skoledag mandag 20.juni 14

Sum  190


Elevene skal ha 190 skoledager, og lærerne skal ha 6 planleggingsdager. Ikke alle planleggingsdagene er lagt.


Praktisk SKOLESKYSS

informasjon:

ALLE ELEVER SOM HAR RETT TIL SKOLESKYSS FÅR ET BUSSKORT. DETTE KORTET SKAL VARE HELT TIL DE ER FERDIGE PÅ SAUAR FRISKOLE.


Skolepenger

Elev 1-7 trinn: kr 500

Elev 8-10 trinn: kr 650

2 elever i 1-7 trinn: kr 750

2 elever i 8-10 trinn: 1000

1 elev i 1-7 trinn og 1 elev i 8-10 trinn: kr 900

Ingen betaler for mer enn 2 elever i samme familie.

Skolepengene betales den 20 i hver mnd. fra august til mai. Giroer blir tilsendt hvert halvår.


Skolen ordne dette.


SMITTEVERN
Foreldre plikter å hjelpe skolen i å forebygge smittsomme sykdommer. Foreldre bes derfor om å holde barn med smittsomme sykdommer borte fra skolen inntil de ikke lenger er smittebærere. Her må lege konsulteres dersom det hersker tvil. Foreldre bes også om å informere skolen ved tilfeller av spesielt smittsomme sykdommer. Alle som har symptomer på influensa bes om å kontakte sin fastlege. På skolen vil det bli jobbet med at alle elever skal ha god håndhygiene i forbindelse med måltider og toalettbesøk.


PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger om elever og foresatte skal

1. være tilgjengelige for personer som har behov for opplysningene, enten i arbeidet sitt eller som samarbeidspart i skolen.

2. ikke være tilgjengelige for andre enn dem som er nevnt i pkt 1.

Dette betyr:

Sensitive personopplysninger skal sikres så godt at de med svært stor sannsynlighet aldri kommer på avveier. Personopplysningsloven § 2, pkt. 8, definerer sensitive personopplysninger. Opplysninger om følgende anses i vår sammenheng som sensitive personopplysninger:
- elevers og foreldres rasemessige eller etniske bakgrunn og deres religiøse oppfatning

- taushetsbelagt informasjon om foreldre og elever                                                                                                                                  

Andre personopplysninger om elever og foresatte skal i visse tilfeller kunne gjøres tilgjengelige for foresatte/elever, når dette er saklig begrunnet og i tråd med skolens rutiner for behandling av personopplysninger. (Dette gjelder f.eks. utdeling av elevlister.)

Elever/foreldre skal kun ha nødvendig informasjon om lærerne.

Opplysningene i virksomheten skal sikres med hensyn til konfidensialitet (uvedkommende får ikke tilgang på opplysningene), integritet (opplysningene endres ikke uautorisert eller utilsiktet) og tilgjengelighet (opplysningene er tilgjengelige når vi trenger dem).Spesielle oppgaver/plikter:


Daglig rengjøring av klasserommene

Elevene sørger for den daglige rengjøring av sitt klasserom. Dette går på rundgang mellom elevene. Vi har renholdspersonale som vasker klasserommene en gang i uken.


Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling mellom elevene.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU).

Dugnader

FAU har tradisjon for å arrangere dugnader ved skolen. De regner med alle foreldrenes innsats. Noe av dugnaden innebærer bl.a. rengjøring av skolen ved skoleslutt.

FAU har satt opp følgende ansvarsfordeling blant foreldre med barn på følgende trinn:

17. mai:      FAU med 5-7. trinns foreldre

Skoleavslutning for 10.trinn:    8-9. trinn servere.

Foreldremøter

Slutten av august
Felles foreldremøte  kl. 18.30

September  

Klasseforeldremøte kl. 18.30


KONFERANSEUKER (uke 47 og uke 11):

Alle foreldre/foresatte skal delta på minst to konferanser pr elev i løpet av skoleåret. På begge foreldremøtene blir det anledning til å skrive seg opp på konferansetid. De som ikke skriver seg opp, blir tildelt tid av kontaktlærer.


REGLER FOR BRUK AV PC, INTERNETT OG ANNET DIGITALT UTSTYR VED SAUAR FRISKOLE

Maskinvare:

1. Ingen har lov til å endre på oppsett eller modifisere noe av skolens utstyr

2. Det er ikke tillatt å installere programvare

3. Vanlige regler for opphavsrett og lisenskrav overholdes

Bruk av PC og internett på skolen:

1. Vanlig regler for god oppførsel må følges ved bruk av PC og internett. Skolens ordensregler gjelder også ved bruk av PC og internett.

2. Det er ikke tillatt å mobbe/plage andre via nettet, verken på skolen eller på fritida. Skolens elever har krav på respekt.

3. Det er ikke lov til å skaffe seg tilgang til data og informasjon som tilhører andre.

4. Du skal bare bruke internett til pedagogiske formål i undervisningen, hvis ikke annet er avtalt med lærer.

5. Det er ikke tillatt å gå på sider som er uegnet for barn og ungdom, som pengespill, krigsspill og lignende

6. Det er ikke tillatt å legge ut bilder av elever på nettet uten samtykke fra eleven, foresatte og skolen.

7. Du skal ikke bruke PC og internett på en slik måte at det forstyrrer andre, for eksempel høy musikk. Det skal være arbeidsro selv om PC blir brukt.

8. Elever kan ikke ta med dataen hjem uten tillatelse fra lærer.

9. Elevene skal ikke forandre navnet på dataen og heller ikke sette opp eget passord.
FORSKRIFT OM ORDEN OG ATFERD

Sauar Friskole


Vedtatt av skolestyret 17.08.08. Denne versjon erstatter tidligere reglement.


§ 1 FORMÅL  
Formålet med reglementet er å bidra til gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gjennom samarbeid, trivsel, respekt og medansvar fremme skolens verdier. 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
Reglementet gjelder for skolens elever. Reglementet gjelder på skolens område, på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden og ved ekskursjoner og andre aktiviteter i skolens regi. 
 
§ 3 RETTIGHETER  
Elevene har rett til tilpasset opplæring i samsvar med de bestemmelser som gjelder for grunnskolen.  
Elevene har rett til å få fortløpende tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres derfor ikke, og vil medføre refsingstiltak. Likeledes er bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler og tobakk på skolens områder forbudt. Våpen eller andre farlige gjenstander skal ikke tas med til skolen. 
 
Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Elevene på ungdomstrinnet har rett og plikt til å danne elevråd. På barnetrinnet kan det dannes elevråd dersom forholdene ligger til rette for det. 
Elever som på grunn av sykdom får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
 
§ 4 PLIKTER  
Elevene skal følge skolens reglement og instrukser. Elevene har plikt til å rette seg etter veiledning og instrukser fra skolens ansatte. Elevene plikter å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, herunder vise høflighet og medansvar. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere avtalt arbeid til rett tid. Elevene har plikt til å følge verneregler og bruke verneutstyr som kreves for faget.  
Utstyr og skolested skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8, også medføre erstatningsansvar. Skolens datamaskiner skal ikke brukes til å laste ned, lese eller spre materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være avslått i opplæringstiden. Rektor kan, etter samråd med lærerne, tillate ett eller flere klassetrinn å benytte slikt utstyr i visse områder og/eller perioder av skoletiden. Rusmidler eller bruk av tobakk er forbudt.
 
§ 5 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK  
Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt eller kommunikasjon under prøver og eksamener, er forbudt, og vil normalt føre til at elevens  ordenskarakter blir satt ned.  
 
§ 6 FRAVÆR 
Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, skal skolen ha melding om dette. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming. Klassestyrer skal registrere fravær. 
 
Alt fravær for elever føres på vitnemålet. Det føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. Ulovlig fravær som tilsvarer en måneds sammenhengende undervisningsdager, meldes kommunen. Organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. 
 
§ 7 PERMISJON 
Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer. Rektor, i samråd med klassestyrer og berørte faglærere, avgjør permisjonssøknader som gjelder en eller flere dager. Dersom det er forsvarleg, kan rektor etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Avslag kan påklages til skolestyret. 
 
Elever som hører til et trossamfunn utenfor adventistsamfunnet, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisning etter at permisjonstiden er ute. 
 
§ 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Ved brudd på reglementet, kan følgende reaksjoner benyttes: 
- anmerkninger og påtale fra lærer 
- elev og/eller lærer kontakter foresatte med info om situasjonen. Advarsel/melding til foresatte ved seks anmerkninger eller flere 
- gjensitting etter skoletid eller fremmøte før ordinær skoletid (parade) 
- ved gjentatte brudd, nedsatt termin- og/eller standpunktkarakterer i orden og atferd  
- ved skade på skolens eiendom vil det kunne kreves erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven

Elever på klassetrinnene 8-10 som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på klassetrinnene 1 - 7 kan visest bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort enkeltvedtak, skal andre hjelpe- eller refsingstiltak vurderes. Foresatte til elever på klassetrinnene 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.  
 
§ 9 SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Forvaltningslovens (FVL) regler om enkeltvedtak gjelder for beslutninger som er avgjørende for elevens rettigheter og plikter, herunder bl. a beslutning om bortvisning og om elevens psykososiale miljø.  
 
Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. FVL § 16. Enkeltvedtak skal være begrunnet. I tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage (FVL kap. VI) og om retten etter FVL § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. FVL § 42. 
 
§ 10 HENVENDELSE OM ENKELTVEDTAK 
Et enkeltvedtak er et vedtak fra skolen som gjelder en eller flere elevers retter og plikter, og dreier seg blant annet om det fysiske og/eller det psykososiale miljøet. (Vedtak som gjelder alle elever på hele skolen, for eksempel dette ordensreglementet, er ikke enkeltvedtak, men en forskrift.) Elev og/eller foresatte kan henvende seg til skolen om ønsket enkeltvedtak. En slik henvendelse må skje skriftlig/muntlig dersom det skal regnes som enkeltvedtak. Skolen svarer skriftlig på henvendelsen. Skolens beslutning i en slik sak/henvendelse kan klages inn til Fylkesmannen dersom man er uenig. Klagefrist er tre uker.


Retningslinjer for skolefri


Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning ligger hos foreldre­ne/de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnsko­len, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene/de foresatte å sørge for at barnet får nød­vendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet.

Rektor avgjør søknader om skolefri. Det utvises skjønn ved behandling av den enkelte søknad; vurderingen legger vekt på pedagogiske hensyn, og eventuelt hvorvidt eleven har hatt permisjon tidligere.


Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig.  Rektor må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker.  For å kunne utvise noe fleksibilitet kan rektor også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager.

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad vil eleven få ugyldig fravær eller fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Etter skolefri av lenger varig­het enn ti skoledager, må elevens skolesituasjon vurde­res på nytt.Skolemateriell

Skolebøker og andre nødvendige læremidler får elevene på skolen. Passer, gradskive og kalkulator får elevene utdelt en gang i løpet av grunnskolen. Linjaler fås i 3., 5. og 8. trinn. Dersom en elev har behov for å skaffe nytt utstyr, kan dette kjøpes på skolen.


Hjelpeaksjonsuke

Elever og ansatte vil i begynnelsen av september delta i Hjel­pe­ak­sjon.

Skolen ber foreldre om å stille som sjåfører.


Leirskole for 7. trinn

Elevene i 7. trinn skal ha en ukes opphold på Langedrag leirskole.
Tids­punktet blir i år uke 43.

Kostnaden ved leirskolen dekkes av skolen.


Basecamp 8

Elevene på 8. trinn vil delta på Basecamp 8 på Lillehammer. Her vil de møte elever fra 8. trinn fra andre steder i landet. Turen vil inngå som en del av gymnastikk-, samfunnsfag- og kristendomsundervisningen på Sauar Friskole.

Tidspunkt: uke 2.

Kostnaden ved Absolutt 8. dekkes av skolen.


Absolutt.9.ende

Elevene i 9. trinn inviteres til en uke spekket med flotte opplevelser på leirstedet Vegårdtun i
Aust-Agder. Det er et program med action hele dagen: sport, undervisning, turer, bading, leker, musikk og mye annet sosialt og spenstig. Her får 9. trinn anledning til å lete etter svarene på spørsmål som er viktige for dem, sammen med elever fra 9. trinn fra andre steder i landet, noen lærere og ungdomspastorer. Turen vil inngå som en del av gymnastikk-, samfunnsfag- og kristendomsundervisningen på Sauar Friskole.

Tidspunkt: uke 38.

Kostnaden ved Absolutt 9. dekkes av skolen.


Hospitering i arbeidslivet og besøk på videregående skoler

Som et ledd i faget utdanningsvalg skal elevene på ungdomskoletrinnet få anledning til å ”prøvesmake” fag fra videregående skole evt. og eventuelt også prøve seg i arbeidslivet. Åpen skole på TVS for 10. trinn er en del av dette opplegget. 9. trinn gjennomgår en uke hvor de hospiterer i arbeidslivet.


Åpen skole på TVS for 10. trinn

Elevene i 10. trinn inviteres til åpen skole på Tyrifjord videregående skole fra torsdag ettermiddag den 13. november - søndag 16. november. Det blir gitt orientering om videregående skole, spesielt med tanke på hva TVS kan tilby.

Nasjonale prøver


Nasjonale prøver gjennomføres  på 5., 8. og 9. trinn i grunnskolen. Hovedregelen er at prøvene er obligatoriske for alle elever og at adgangen til fritak er begrenset. Elever som ikke har mulighet til å gjennomføre en eller flere av de nasjonale prøvene på prøvedagen, skal få tilbud om å gjennomføre prøven senere.

De nasjonale prøvene skal gi informasjon om elevens grunnleggende ferdigheter i samsvar med målene i læreplanen. I læreplanen er de grunnleggende ferdighetene definert som:
- Å kunne utrykke seg muntlig
- Å kunne utrykke seg skriftlig
- Å kunne lese
- Å kunne regne
- Å kunne bruke digitale verktøy

I 2015 skal det gjennomføres tre nasjonale prøver på 5. og 8. trinn:
- lesning og norsk
- regning
- engelsk
9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning.Tilfredsstillende/Forsvarlig læringsutbytte


Alle elever har krav til et tilfredsstillende/forsvarlig læringsutbytte. Dette vil for eleven bety at han/hun gjennom godt tilpassede oppgaver har muligheter til å oppleve mestring og utvikling i forhold til egne evner og forutsetninger. For de fleste elever ivaretas dette innenfor skolens tilpassede opplæring.


Retten til spesialundervisning trer i kraft når følgende tre forhold er oppfylt:


1. Skolen lykkes ikke i å legge til rette for tilfredsstillende/forsvarlig læringsutbytte for eleven gjennom tilpasset opplæring.

2. PP-tjenesten konkluderer gjennom sin sakkyndige vurdering/utredning med at eleven har rett til spesialundervisning.

3. Kommunen fatter et vedtak i tråd med PP-tjenestens sakkyndige vurdering.


Teoretisk er det mulig at alle elever får tilfredsstillende/forsvarlig utbytte gjennom tilpasset opplæring, og for mange elever vil det være en fordel å få sitt opplæringstilbud tilrettelagt på den måten. Men noen elever vil ha så omfattende tilretteleggingsbehov at skolen i samarbeid med foreldrene må legge til rette for en undervisning som klart avviker fra læreplanen med hensyn til mål, metode, og/eller undervisningsomfang. For disse elevene må deres læringsforutsetninger, - behov og –rettigheter vurderes individuelt slik at de kan få et likeverdig opplæringstilbud som gir mulighet for utvikling og mestring.

 

INFORMASJON OM VURDERING

Alle elever i grunnskolen har rett til vurdering. Denne retten innebærer både underveisvurdering (eks. elevsamtaler, konferansetimer, tilbakemeldinger fra lærer i skoletimen, vurdering av prøver og terminkarakterer), sluttvurdering (standpunkts- og eksamenskarakterer som kommer på vitnemålet) og en rett til dokumentasjon av opplæringen (vitnemål). Formålet med vurderingen er todelt. På den ene siden skal vurderingen fremme læring og på den andre siden skal vurderingen uttrykke elevens kompetanse. Elever skal vurderes både i fag, men også i orden og oppførsel. Når det gjelder underveisvurderingen skal alle elever delta aktivt i å vurdere seg selv og sitt arbeid.


Foreldre har minst to ganger i året rett til en konferansetime med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig, og elevens kompetanse i fagene. I tillegg skal foreldrene samtale om utviklingen av eleven i lys av de generelle målene for skolen. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for opplæringa av eleven. Eleven kan være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 12 år har eleven rett til å være med i samtalen. Det skal alltid sendes en skriftlig rapport til foreldrene dersom de ikke møter til konferansetimene.


Minst en gang pr. halvår skal alle elever ha en individuell strukturert samtale med kontaktlæreren om skolesituasjonen og opplæringen. I tillegg får elevene jevnlige småsamtaler. Ved Sauar Friskole skole kaller vi slike samtaler for elevsamtaler.


Hvert halvår skal alle elever ha en vurdering i orden og oppførsel. Dette gjelder også elever på barnetrinnet. Elever på ungdomstrinnet får i tillegg til en skriftlig vurdering i orden og oppførsel. De får også karakterer i fag


I følge privatskoleloven skal følgene karakterskala benyttes:

fra § 3-8

”1-6. Bare hele tallkarakterer skal benyttes. De enkelte karaktergradane har dette innholdet.

a. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.

b. Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.

c. Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.

d. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.

e. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.

f. Karakteren 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget.”

fra § 3-9

”I orden og oppførsel på 8.-10. årstrinn, skal en av disse karakterene, eller en annen godkjent vurdering benyttes:

a. God (G). Vanleg god orden og vanlig oppførsel.

b. Nokså god (Ng). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.

c. Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd. ”


Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål (nynorsk)
Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis elever som:
-
på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene.
- ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
- har særskilt norskopplæring på ungdomstrinnet

Skjema for søknad om fritak for vurdering kan fås ved henvendelse til kontaktlærer, faglærer eller rektor.


Rett til å klage på karakterer

Avgangselever i grunnskolen og foresatte har mulighet til å klage på alle karakterer på vitnemålet, både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Dette gjelder også hvis eleven ikke får standpunktkarakter. Se www.fylkesmannen.no for nærmere veiledning.


Sauar Friskole:  Tro, Håpe, Oppnå


Pedagogisk rammeverk/plattform - overordnet:


Visjon:

Med en trygg ramme av kompetente voksne som setter en høy standard, skal eleven utvikle sine evner ved å lære kunnskap, ferdigheter og gode holdninger. Eleven skal få mulighet til å bli kjent med Gud og til å utvikle sitt åndelige liv.


Verdier:

- Å ha tro på egne muligheter og tro på en kjærlig Gud som kan gjøre det umulige mulig, gir gode forutsetninger for læring.

- Å sette utfordrende, men oppnåelige mål i dag gir håp for hva man kan oppnå i fremtiden.

- Å gjøre godt for andre er en viktig del av personlig utvikling og gjør verden til et bedre sted.


Mål:

- Vi skal ha faste og trygge rammer rundt det som skjer på skolen og i klassen.

- Det skal være systematikk og sammenheng i skolens undervisning og aktiviteter, og elevene skal møte et garantert pensum.

- Vi skal se og ta vare på hver enkelt elev og dens behov.

- Elevene skal lære å vise skikkelig oppførsel. De skal lære verdien av tilgivelse, både ved å få nye sjanser og ved selv å gi andre nye sjanser.

- Hver enkelt elev skal nå sitt potensial når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger, på det steg av utvikling eleven befinner seg.

- Det skal legges til rette for at hver enkelt elev skal få mulighet til å bli kjent med Gud og til å utvikle sitt åndelige liv.

- Vi skal se på eleven som et helhetlig menneske og se undervisningen i et evighetsperspektiv, slik at vi utdanner elever som gjennom sitt engasjement kan gjøre en positiv forskjell både lokalt og globalt.


For elevene betyr dette at:

- Elevene skal få utfordrende oppgaver de kan mestre med effektive tilbakemeldinger.

- Elevene får tilpasset opplæring.

- Elevene gis mulighet til å bli kjent med Gud og til å utvikle sitt åndelige liv, gjennom variert undervisning og aktiviteter, og i samhandling med andre.

- Elevene gis mulighet til å utvikle empati, toleranse, respekt og engasjement for andre.


Metoder:

- Vi må bruke varierte arbeidsmetoder som tar hensyn til eleven som et helt menneske og til elevene som ulike individer.

- Vi må vurdere vår virksomhet systematisk.

- Vi må være i jevn kontakt med og utvikle samarbeidet med foreldre/foresatte.

- Vi må utvikle forholdet til vårt lokalsamfunn, inkludert våre eiermenigheter og pastorer.

- Vi må legge til rette for åndelig utvikling i undervisning og aktiviteter, gjennom bl.a. bønn, bibellesing, ulike kunstformer og samtaler.

- Vi må, der det er naturlig, ha et globalt perspektiv på vår undervisning og aktiviteter. Et eksempel på dette er vår årlige innsamlingsaksjon.

- Vi må ha fokus på kollegialitet og profesjonalitet.
Område og begrunnelse: INNSKOLING

Mål Innhold Vurdering

Gjennom innskolingen hver høst, de fire første ukene, skal elevene få en god start på skoleåret og innarbeide gode vaner og rutiner. Sosiale aktiviteter for å bli kjent med medelever og lærere.

Strukturerte timer med vektlegging av rutiner og arbeidsmåter.

Fokus på og svært tett oppfølging av lekser.


Foreldremøter med faglig fokus.
Evalueres på personalmøte, i elevrådet og FAU etter at innskolingsperioden er over.


Område og begrunnelse: FYSISK AKTIVITET

Mål Innhold Vurdering

Fysisk aktivitet for alle elever hver dag skal bidra til konsentrasjon i timene, positiv disiplin og god helse for elevene. Den fysiske aktiviteten skal være godt planlagt og elevene skal få opp pulsen, men ikke bli så svette at de trenger å dusje. Varierte lek, ballspill og mosjonsaktiviteter. Evalueres på personalmøte, i elevrådet og FAU årlig.

Område og begrunnelse: TEMAUKER

Mål Innhold Vurdering

Skape faglige, sosiale og åndelige høydepunkt som tydeliggjør skolens egenart. Temaukene skal begrunnes ut i fra kompetansemål og den generelle læreplanen. Hjelpeaksjonsuke.
Bønneuka.

Forberedelser til skolegudstjenestene. På personalmøte, i elevrådet og FAU i etterkant av temaukene.


Område og begrunnelse: LEKSER

Mål Innhold Vurdering

Alle elever fra 1. til 10. trinn skal ha lekser og lekseplaner. Leksene skal gis fra første skoledag. Leksemengden skal øke med alder. Leksene skal være øvingsoppgaver, fordypningsoppgaver eller noe som foreldrene skal gi respons på. Tydelige lekseplaner hver eller annen hver uke.

Lekseplanene og foreldrenes involvering i leksene skal forklares på trinnforeldremøtene på høsten.

Når lekser ikke blir gjort skal hjemmet få beskjed, så raskt som mulig. Årlig på personalmøte, elevråd og i FAU.

Område og begrunnelse: SAMARBEID MED HJEMMET

Mål Innhold Vurdering

Skolen skal ha et tett og godt samarbeid med hjemmet til hver enkelt elev. Det skal vektlegges å gi respons også når ting går bra. Lekseplaner som er publisert på It`s learning.


Læringsmål og vurderingskriterier som er publisert på It`s learning.


Foreldremøter med faglig fokus.

Konferansetimer minst en gang pr. halvår hvor det vektlegges å fortelle hvordan elevene ligger an i forhold til vurderingskriterier i fagene.


Skriftlig vurdering i orden og oppførsel ved semesterslutt for alle elever.


Skriftlig vurdering med karakter ved semesterslutt for elever i ungdomsskolen. Årlig på personalmøter og i FAU.


Område og begrunnelse: MOTIVERE OG ENGASJERE ELEVENE BLA. GJENNOM HØYE FORVENTNINGER

Mål Innhold Vurdering

Alle elever skal hjelpes til å nå sitt potensiale. Uansett hvilket nivå eleven befinner seg på skal de ha mulighet til å strekke seg.


Skille tydelig mellom de forskjellige typene læring: Kunnskapslæring, holdningslæring og læring av ferdigheter.


Leksene (der det er mulig og ønskelig) nivådeles.


Nivå er tema under de halvårlige elevsamtalene.


Lærere gjør elevene oppmerksomme på de ulike typer læring som en naturlig del av undervisningen. Årlig på personalmøte, elevråd og i FAU.

Område og begrunnelse: TYDELIG KLASSEROMSLEDELSE, GODE RELASJONER OG POSITIV DISIPLIN

Mål Innhold Vurdering

Skape gode relasjoner i klasserommet ved en tydelig klasseromsledelse og positiv disiplin. Timene skal starte på tiden.


Timene skal brukes til effektivt skolearbeid.

Årlig på personalmøte og i elevråd.

Område og begrunnelse: GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Mål Innhold Vurdering

Skille tydelig mellom de forskjellige typene læring: Kunnskapslæring, holdningslæring og læring av ferdigheter.


 Gjenfortelling
Skrive en historie med en start, midtdel og avslutning

Skrive et avsnitt

Kunne gangetabellen fra 4. trinn

Beherske touchmetoden fra 7. trinn

Kunne føre et forsøk fra 8. trinn Årlig på personalmøte og i elevråd.

Kartleggingsrutiner

Tiltaksplan mot mobbing ved Sauar Friskole


Generelt

1) Skolen satser på positive trivselstiltak i skolehverdagen

2) Alle ansatte skal bidra til å skape trygghet. De skal gripe inn i alle situasjoner som kan tyde på mobbing/plaging av elever.


Forebyggende arbeid

Skolens personale

1) Kontaktlærerne har et spesielt ansvar for å avdekke og følge opp mobbesaker. De skal bistå skolens ledelse og faglærerne i de generelle arbeidet mot mobbing og i konkrete saker.

2) Rektor har ansvaret for å følge opp mobbesaker med formelle disiplinære reaksjoner i forhold til trivselsreglene.

3) Kontaktlærerne skal minst to ganger pr. skoleår, fortrinnsvis ved starten av hvert halvår, ta opp temaet MOBBING/TRIVSEL med klassen. Forholdene i den aktuelle klassen skal fokuseres mest.

4) Kontaktlærerne skal holde seg fortløpende orientert om den enkelte elevs trivsel på skolen. Elevsamtaler og konferansetimer skal inneholde spørsmål om mobbing og plaging.

5) Faglærere skal ved behov diskutere MOBBING/TRIVSEL med klassen relatert til de aktuelle timene. Lærere i praktisk- estetiske fag må være særlig observant på de mulighetene for mobbing som ligger i at undervisningen er løst organisert og at undervisningsrommene gir mulighet til for å skjule plaging av andre.


Foreldre


1) Trivsel, trygghet og mobbing er et fast tema på alle felles foreldremøter på skole- og klassenivå.

2) Informasjonsheftet som går ut til foreldrene skal inneholde et kapittel om skolens innsats mot mobbing. I denne forbindelse kan det også nevnes at man kan ta kontakt med FAU dersom man ikke vil gå direkte til skolen med en evt. mobbesak.

3) Skolens tiltaksplan mot mobbing skal ligge på skolens hjemmeside.


Elever


1) TRIVSEL/MOBBING skal med jevne mellomrom, og minst en gang pr. halvår tas opp som sak i elevrådet. Forslag til tiltak/oppfølging fra elevrådet skal tas svært alvorlig.Avdekking av mobbing


1) Det må alltid være mulig for elever å melde fra om mobbing. Elevene må ha ulike kanaler å gjøre dette gjennom. Kontaktlærer og andre lærere er naturlig innstans for slike henvendelser. Dette må elevene informeres om med jevne mellomrom og på ulike måter.

2) Enhver henvendelse om mobbing skal viderebringes til kontaktlærer og rektor.

3) Foreldre må på møter og i informasjonsheftet informeres om muligheten til henvendelser ang. mobbing.

4) Elevsamtaler og konferansesamtaler skal inneholde spørsmål om trivsel/mobbing.

5) Elever som melder fra om mobbing av andre må sikres anonymitet.Behandling av mobbesaker


1) Mobbeoffer og mobber(e) har samtaler hver for seg med lærer eller rektor for å kartlegge hva som har skjedd.

2) De impliserte elevers foresatte kontaktes. (Dette kan fravikes i mindre saker som løser seg umiddelbart med full innrømmelse og beklagelse).

3) De impliserte møter til konfrontasjonsmøte hvor det er minst en lærer tilstede. I saker der det er flere mobber, skal offeret møte disse enkeltvis dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet. (Konfrontasjonsmøtet kan sløyfes eller utsettes dersom mobbeofferet vegrer seg for et slikt møte).

4) Det inngås en avtale mellom elevene. Avtalen kan være skriftlig eller muntlig. Skriftlige avtaler skal alltid brukes i alvorlige saker. Slike avtaler skal arkiveres. Avtalen skal forevises de foresatte.

5) Kontaktlærer og rektor vurderer om foresatte til mobberne eller begge partene skal innkalles til et møte.

6) Kontaktlærer eller rektor følger opp alle parter (også de foresatte) i saken så lenge dette vurderes som nødvendig. Avtaler skal evalueres etter avtalt tid.

7) Kontaktlærer og rektor vurderer om andre parter som PPT, barnevern, politi eller konfliktråd skal inn i saken.

8) Elever som gjennom skoleåret viser gjentatt og alvorlig mobbeatferd skal behandles særskilt.
- Foreldre skal kalles inn til møte sammen med eleven
- Dersom eleven går i ungdomsskolen skal karakterens settes ned i oppførsel ved neste karakteroppgjør.
- Pedagogisk Psykologisk Tjeneste skal kontaktes for rådgivning og eventuell henvisnig.

Tiltaksplan mot seksuell trakassering ved Sauar Friskkole


Innledning:

Hensikten med denne tiltaksplanen mot seksuell trakassering er å gjøre det klart at ingen former for seksuell trakassering vil bli tolerert ved Sauar Friskole.


Planen reflekterer to sett av verdier:


1. Et kristent menneskesyn og verdigrunnlag:

Forbudet mot seksuell trakassering ved Sauar Friskole er basert på et kristent menneskesyn og verdigrunnlag.  Det innebærer blant annet:

At alle mennesker er skapt i Guds bilde

At menneskelivet har uendelig verdi

At alle mennesker er likeverdige og har samme grunnleggende rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, alder og posisjon i samfunnet

At intet menneske skal behandles som et middel for å oppnå bestemte mål

At kristen etikk forkaster all fornedrelse og krenkelse av menneskeverdet, dets integritet, identitet, ansvarlighet og grunnleggende rettigheter.


2. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) §8a:

"Det er ikke tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering.  Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.  Seksuell trakassering regnes som forskjellsbehandling på grunn av kjønn.  Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde."


Definisjoner

Det er den som oppfatter seg utsatt for seksuell trakassering som avgjør om ordene eller handlingen kan aksepteres eller oppleves som krenkende.

Med "seksuell trakassering" forstås seksuell oppmerksomhet som er uønsket, plagsom eller truende:

· Oppmerksomheten kan ta fonn av verbale hentydninger, kommentarer til kropp og utseende, unødvendig berøring og "plukking", og psykisk eller fysisk press om seksuelle tjenester.

· Det kan dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk trakassering over lengre tid.


Tiltaksplanen omfatter alle som har sitt virke ved Sauar Friskole og den omfatter alle relasjoner som oppleves som seksuelt trakasserende :

Relasjoner ansatt/elev, ansatt/ansatt, elev/elev

Relasjoner mann/kvinne, mann/mann, kvinne/kvinne


Omfang

Det er ikke foretatt noen undersøkelse på omfanget av seksuell trakassering ved Sauar Friskole.  Men vi kan ikke utelukke at problemet forekommer eller kan forkomme.

Østmarka skoles elever er ved jevne mellomrom på turer og reiser.  Også dette kan være arenaer for seksuell trakassering, og vil derfor være gjenstand for særlig årvåkenhet fra skolens side.


Forebyggende tiltak

Rektor har ansvar for å forebygge seksuell trakassering ved Sauar Friskole.  Sammen med rektor har ansatte på alle nivåer ansvar for å forebygge seksuell trakassering og for å ta alle henvendelser om slik adferd alvorlig, samt bidra til å bygge ned terskelen for at den som blir utsatt for seksuell trakassering sier fra.

Rektor har ansvar for at ansatte og elever gjøres oppmerksom på tiltaksplanen og prosedyrer mot seksuell trakassering.  Dette skjer:

Generelt, for alle ansatte og elever: gjennom skriftlig og muntlig informasjon om tiltaksplan og prosedyrer, blant annet som en fast rutine ved skolestart.


Rektor har ansvar for at det finnes kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering kan henvende seg til, samt at det finnes rutiner for hvordan slike saker behandles.

Kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering kan henvende seg til er:

For elever: Kontaktlærer

For ansatte: Rektor/verneombud


Rutiner for hvordan saker som går på seksuell trakassering skal behandles:

Sauar Friskole vil at den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, blir ivaretatt på en god måte, slik at det å ta opp saken ikke blir en ytterligere belastning.

Den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, tar saken opp med kontaktpersonen.  Videre saksbehandling foretas av skolens ledelse ved rektor.  Begge parter kan klage saken inn for styret.

Eventuelle tiltak eller sanksjonen må stå i et adekvat forhold til det som har skjedd.  Straffbare forhold oversendes politiet.

Saker som går på seksuell trakassering behandles strengt konfidensielt.  Slike saker kan imidlertid ende som alvorlige disiplinærsaker, og når en sak er reist, må den derfor behandles skriftlig ( dvs. skriftlig dokumentasjon på hendelsesforløpet, møtereferater, osv.)

SAUAR FRISKOLES POSITIVE FORVENTNINGER TIL FORELDRE OG FORESATTE


For å oppnå gode læringsresultater og et godt skolemiljø er skolen avhengig av hjelp fra dere foreldre. Vi ønsker at dere skal bidra til gode skoledager for barna deres slik det er beskrevet under.


Lekser:

Sjekk at leksene er gjort til rett tid. Hjelp eleven ved behov, om mulig.

Hør eleven i leseleksene.

Planlegg uken sammen med eleven slik at ikke andre aktiviteter kommer i veien for skolearbeidet.


Være forberedt til skolen:

Sørg for at eleven har spist frokost og har med matpakke.

Hjelp eleven å huske utstyr som gymtøy, innesko, skrivesaker og bøker.

Se til at eleven møter presis om morgenen.

Pass på at eleven får nok søvn.

Hjelp til med rydding av sekk.

Sett bokbind på bøker, gjerne sammen med eleven.

Kontakt med skolen:

Ta kontakt med lærer og rektor ved spørsmål, uklarheter eller saker dere er uenige i.

Gi også positive tilbakemeldinger.

Kom på samtaler og møter.

Les informasjon som blir sendt hjem i sekken, i posten eller på e-post.

Lever skriftlige meldinger ved fravær.

Søk ved planlagt fravær.


Det sosiale aspektet:

Pass på at barna holder avtaler med venner.

Inviter alle aktuelle medelever i bursdagsselskap, f.eks. alle i klassen eller alle av samme kjønn som barnet i klassen.

Fremsnakk hverandre, alle har noe positivt ved seg.

Vis respekt for hverandre, selv om vi er forskjellige og har ulike standpunkt, språk og kultur.

Lær barna å snakke høflig til hverandre og vise folkeskikk.

Sjekk forholdene i klassen og vennegjengen med jevne mellomrom.

Vær oppmerksom på det som ikke blir sagt. Barn som blir mobbet tør vanligvis ikke snakke om det hjemme.

Følg med når barna kommuniserer på mobil og internett.Verdier Sauar FriskoleVERDIER SAUAR FRISKOLE.pdf